หลักสูตรเรียนเพื่อสอบใบขับขี่ (หลักสูตรรถจักรยานยนต์)

หลักสูตรรถจักรยานยนต์ เรียน 15 ชม. (ปฏิบัติ 10 ชม./อบรม 5 ชม.)

ราคาค่าเรียน หลักสูตรรถจักรยานยนต์ 1,000 บาท 

  1. ทางโรงเรียนสามารถจัดอบรมและสอบ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้กับนักเรียนได้เลย โดยนักเรียนไม่ต้องไปสอบที่กรมขนส่งฯ
  2. หลักสูตรนี้จะเน้นการติวท่าสอบต่างๆในสนามของโรงเรียน และหลักการขับขี่เพื่อความปลอดภัย เพื่อฝึกความชำนาญ และเตรียมความพร้อมก่อนสอบ (เรียนตามหลักสูตรที่ทางโรงเรียนกำหนด)
  3. เป้าหมายหลักสำหรับหลักสูตรนี้คือ ผู้เรียนจะต้องได้รับใบขับขี่

ตารางเรียนหลักสูตรรถจักรยานยนต์

เรียนภาคปฏิบัติใช้เวลา 1 วัน / อบรมภาคทฤษฎี 1 วัน / สอบ 1 วัน ( 3 วันจบ)

วันที่ ชั่วโมงที่ แนวทางการเรียนการสอน
1 1-2 ทดสอบสมรรถภาพ+หลักการขับขี่ปลอดภัย
3 หลักการบังคับรถ
4-8 การเข้าท่าสอบ
9-10 ฝึกทำข้อสอบภาคทฤษฎี
2 11-15 อบรมเตรียมสอบภาคทฤษฎี+สอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

หลักฐานประกอบการรับสมัคร

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือแว่นตาสีเข้ม(ไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป
  3. ใบรับรองแพทย์ (ซึ่งมีอายุไม่เกิน 1 เดือน)
  4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
© Copyright 2019 All Rights Reserved by TheDriverRangsit