หลักสูตรการอบรมเฉพาะภาคทฤษฎี

หลักสูตรอบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ (ทำใบขับขี่ใหม่)

ราคา 500 บาท/หลักสูตร

  1. เป็นหลักสูตรอบรม สำหรับนักเรียนที่ต้องการไปสอบใบขับขี่เองกับทางกรมการขนส่งฯ (ขอใบขับขี่ใหม่)
  2. ระยะเวลาในการอบรม 5 ชั่วโมง

มีเนื้อหาและชั่วโมงการอบรม จำนวน 5 ชั่วโมง ประกอบด้วย

เวลา รายละเอียด
(จำนวน 1.30 ชม.) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายทางหลวง และกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก
(จำนวน 2 ชม.) ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการขับรถอย่างปลอดภัย
- เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย
(จำนวน 1 ชม.) จิตสำนึกและมารยาทในการขับรถ
(จำนวน 30 นาที) ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและการให้ความช่วยเหลือและการปฐมพยาบาล

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  1. อายุของผู้สมัคร, รถยนต์ : ผู้เรียนต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปี บริบูรณ์ , รถจักรยานยนต์ : ผู้เรียนต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 15 ปี บริบูรณ์
  2. ต้องไม่เป็นผู้พิการตามระเบียบของกรมการขนส่งทางบกที่กำหนดให้ต้องเข้ารับการทดสอบกับกรมการขนส่งทางบกเท่านั้น
  3. มีคุณสมบัติตามกรมการขนส่งทางบกกำหนด และผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกายตามหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบสมรรถภาพร่างกายเบื้องต้นที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด

หลักฐานประกอบการรับสมัคร

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือแว่นตาสีเข้ม(ไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
  3. ใบรับรองแพทย์ (ซึ่งมีอายุไม่เกิน 1 เดือน)

การออกหนังสือรับรองผลการอบรม

  1. ทางโรงเรียนจะออกหนังสือรับรองการอบรมให้เมื่อนักเรียนมาอบรมครบจำนวนชั่วโมงตามเกณฑ์ที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด
  2. หนังสือรับรองการอบรมให้มีอายุ 180 วัน
© Copyright 2019 All Rights Reserved by TheDriverRangsit