หลักสูตรการอบรมสำหรับผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถ (5 ปี ต่อ 5 ปี)

ราคา 250 บาท/หลักสูตร

  1. เป็นหลักสูตรอบรม สำหรับนักเรียนที่มีใบขับขี่อยู่แล้ว และต้องการต่ออายุ ( 5 ปี ต่อ 5 ปี)
  2. ระยะเวลาในการอบรม 1 ชั่วโมง

มีเนื้อหาและชั่วโมงการอบรม จำนวน 1 ชั่วโมง ประกอบด้วย

เวลา รายละเอียด
(จำนวน 30 นาที) เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย
การตรวจสอบความปลอดภัยก่อนการขับรถ
(จำนวน 30 นาที) มารยาทในการขับรถ

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  1. ต้องไม่เป็นผู้พิการตามระเบียบของกรมการขนส่งทางบกที่กำหนดให้ต้องเข้ารับการทดสอบกับกรมการขนส่งทางบกเท่านั้น
  2. มีคุณสมบัติตามกรมการขนส่งทางบกกำหนด และผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกายตามหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบสมรรถภาพร่างกายเบื้องต้นที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด

หลักฐานประกอบการรับสมัคร

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือแว่นตาสีเข้ม(ไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
  3. ใบขับขี่เดิม หรือใบแทน โดยใบขับขี่เดิมจะต้องไม่หมดอายุ (กรณีสมัครหลักสูตรอบรมภาคทฤษฏีเพื่อต่ออายุใบอนุญาตขับขี่)
  4. หากใบขับขี่หมดอายุ ต้องหมดอายุไม่เกิน 1 ปี

การออกหนังสือรับรองผลการอบรม

  1. ทางโรงเรียนจะออกหนังสือรับรองการอบรมให้เมื่อนักเรียนมาอบรมครบจำนวนชั่วโมงตามเกณฑ์ที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด
  2. หนังสือรับรองการอบรมให้มีอายุ 180 วัน
© Copyright 2019 All Rights Reserved by TheDriverRangsit