หลักสูตรรถที่ใช้เพื่อการขนส่งทางบก (บ.2/ท.2)

หลักสูตรรถที่ใช้เพื่อการขนส่งทางบก (บ.2/ท.2)

ราคาค่าเรียน 6,000 บาท/หลักสูตร

เรียน 30 ชม.(ปฏิบัติ 20 ชม./อบรมภาคทฤษฎี 10 ชม.)


ภาคปฏิบัติ 20 ชั่วโมง

 1. ทบทวนทดสอบความสามารถการขับรถยนต์ 2 ชม.
 2. ความรู้เบื้องต้นและพื้นฐานการขับรถที่ใช้เพื่อการขนส่งทางบก 3 ชม.
 3. การฝึกหัดขับรถตามท่าฝึกต่าง ๆ 5 ชม.
 4. การฝึกหัดขับรถนอกสถานที่ตามสภาพถนนจริง 10 ชม.

ภาคทฤษฏี 10 ชั่วโมง

 1. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก 2 ชม.
 2. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและอาญาที่เกี่ยวข้องกับผู้ขับรถ 1 ชม.
 3. การเตรียมความพร้อมของรถก่อนและหลังการใช้งาน ความรู้เกี่ยวกับรถและเครื่องยนต์ การบรรทุก และการแก้ไขข้อขัดข้องเบื้องต้น 3 ชม.
 4. ความรู้เกี่ยวกับหลักการขับรถอย่างปลอดภัยและการ คาดการณ์ 2 ชม.
 5. หน้าที่ผู้ขับรถ มนุษยสัมพันธ์ และมารยาทในการขับรถ การส่งเสริมสุขภาพอนามัย หัวใจของการบริการทางการขนส่ง 1 ชม.
 6. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสินค้าและการขนส่งวัตถุอันตราย 1 ชม.

หลักฐานประกอบการรับสมัคร

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือแว่นตาสีเข้ม(ไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป
 3. ใบรับรองแพทย์ (มีอายุไม่เกิน 1 เดือน)
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
 5. ใบตรวจประวัติอาชญากรรม
ทางโรงเรียนสามารถจัดอบรมและสอบ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้กับนักเรียนได้เลย โดยนักเรียนไม่ต้องไปสอบที่กรมขนส่งฯ

หมายเหตุ : ผู้สมัครเรียนหลักสูตรนี้ จะต้องมีอายุ 22 ปีขึ้นไป และต้องมีใบอนุญาตขับรถยนต์ (ใบอนุญาตขับรถยนต์ ต้องไม่หมดอายุหรือขาดต่อ)

© Copyright 2019 All Rights Reserved by TheDriverRangsit